Begroting  2018 Baten en  Lasten op taakveld BBV/ programma

Saldo begroting/ taakveld BBV

00.

02.

03.

04.

05.

Netto

Samenleving

Duurzaam

Bereikbaar

Veilig

Betrokken

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Totaal 

2018 Lasten

2018  Baten

2018 Lasten

2018  Baten

2018 Lasten

2018  Baten

2018 Lasten

2018  Baten

2018 Lasten

2018  Baten

2018 Lasten

2018  Baten

2018 Lasten

2018  Baten

0.1

Bestuur

2.442.257

-1.416

2.442.257

-1.416

2.440.841

0.2

Burgerzaken

1.250.352

-868.925

1.250.352

-868.925

381.427

0.4

Overhead

11.381.356

-181.411

11.381.356

-181.411

11.199.945

0.5

Treasury

30.184

-147.729

189.911

-107.251

220.095

-254.980

-34.885

0.61

OZB woningen

303.724

-7.313.715

303.724

-7.313.715

-7.009.991

0.62

OZB niet-woningen

290.411

-4.644.297

290.411

-4.644.297

-4.353.886

0.64

Belastingen overig

-170.526

0

-170.526

-170.526

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

99.440

-53.604.337

99.440

-53.604.337

-53.504.897

0.8

Overige baten en lasten

193.634

369.518

95.000

476.542

1.503.954

-1.242.491

2.638.648

-1.242.491

1.396.157

0.10

Mutaties reserves

-1.172.175

1.275.000

-868.169

-2.750

-95.000

929.849

-2.698.256

2.204.849

-4.836.350

-2.631.501

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

135.916

135.916

0

135.916

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.464.693

2.464.693

0

2.464.693

1.2

Openbare orde en veiligheid

15.871

303.304

-15.945

1.072.953

-343.243

21.339

-100

1.413.467

-359.288

1.054.179

2.1

Verkeer en vervoer

1.888.432

-374.558

3.963.796

-518.267

47.573

-11.554

5.899.801

-904.379

4.995.422

2.2

Parkeren

-15.151

0

-15.151

-15.151

2.5

Openbaar vervoer

10.652

10.652

0

10.652

3.1

Economische ontwikkeling

211.967

-254.411

239.486

451.453

-254.411

197.042

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.519.432

-6.664.748

6.519.432

-6.664.748

-145.316

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

111.944

-56.092

111.944

-56.092

55.852

3.4

Economische promotie

-166.041

0

-166.041

-166.041

4.1

Openbaar basisonderwijs

148.491

-50.000

148.491

-50.000

98.491

4.2

Onderwijshuisvesting

2.971.244

-81.438

2.971.244

-81.438

2.889.806

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.313.469

-312.566

2.313.469

-312.566

2.000.903

5.1

Sportbeleid en activering

1.011.424

-8.092

1.011.424

-8.092

1.003.332

5.2

Sportaccommodaties

3.013.546

-1.389.594

3.013.546

-1.389.594

1.623.952

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.741.921

-235.229

35.687

1.777.608

-235.229

1.542.379

5.4

Musea

132.235

132.235

0

132.235

5.5

Cultureel erfgoed

742.909

-369.040

742.909

-369.040

373.869

5.6

Media

546.470

546.470

0

546.470

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.765.275

-90.378

2.765.275

-90.378

2.674.897

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.989.807

-978.406

4.989.807

-978.406

4.011.401

6.2

Wijkteams

2.602.417

2.602.417

0

2.602.417

6.3

Inkomensregelingen

10.708.909

-7.162.526

135.625

26.589

10.871.123

-7.162.526

3.708.597

6.4

Begeleide participatie

665.871

665.871

0

665.871

6.5

Arbeidsparticipatie

545.832

-322

545.832

-322

545.510

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

688.741

-46.084

688.741

-46.084

642.657

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.679.836

-538.200

4.679.836

-538.200

4.141.636

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.513.512

9.513.512

0

9.513.512

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

46.251

46.251

0

46.251

7.1

Volksgezondheid

2.247.288

2.247.288

0

2.247.288

7.2

Riolering

2.052.712

-2.347.432

2.052.712

-2.347.432

-294.720

7.3

Afval

4.129.379

-4.582.673

4.129.379

-4.582.673

-453.294

7.4

Milieubeheer

1.506.707

-2.771

22.098

1.528.805

-2.771

1.526.034

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-108

111.735

-155.332

111.735

-155.440

-43.705

8.1

Ruimtelijke ordening

723.245

-11.721

723.245

-11.721

711.524

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

17.322.305

-17.322.305

17.322.305

-17.322.305

0

8.3

Wonen en bouwen

2.009.078

-766.323

2.009.078

-766.323

1.242.755

Totaal

48.771.501

-12.144.151

42.128.505

-33.535.216

3.974.448

-536.168

3.607.317

-354.797

4.226.177

-870.441

14.566.150

-69.833.325

117.989.098

-117.989.098

0