Omschrijving programma

Utrecht is een economisch sterke provincie. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het gebied van bereikbaarheid. Door de centrale ligging is Utrecht de draaischijf van Nederland; elke dag verplaatsen zich hier veel mensen. Het is noodzakelijk om te blijven investeren in bereikbaarheid. Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van zowel Houten zelf als van de regio als geheel.

De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang.

Naast het streven naar bereikbaarheid zelf (met de fiets, openbaar vervoer of auto) moet ook een balans worden gezocht met leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Daarom willen we ook in 2018 weer enkele ontbrekende schakels uit het fietsprioriteringsprogramma realiseren, zoals het Oostrumsdijkje en de Koppeldijk-Heemsteedseweg-Overeindseweg. Op basis van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk wordt in 2018 een start gemaakt met de aanleg van nieuwe fietsverbindingen op het Eiland van Schalkwijk. Om in te spelen op het groeiende aantal elektrische fietsen worden in 2018 enkele infrastructurele aanpassingen gedaan in het kader van het nieuwe Actieplan Fiets. Zie programma Veilig, deelprogramma fysieke veiligheid, doelstelling 4 voor aanvullende acties in het kader van de verkeersveiligheid.

In de proeftuin Duurzame Mobiliteit willen we initiatieven ondersteunen die op een experimentele en versnellende manier bijdragen aan de bereikbaarheidsproblematiek van Houten en de regio. Zo  faciliteren we het kleinschalig vervoer voor ouderen met golfkarren door Stichting Vervoer Houten en staat er voor 2018 een proef 'slimme mobiliteit' ingeroosterd op het Eiland van Schalkwijk.  

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 3.974.448,00 3,43 %
Baten € 533.418,00 0,47 %

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Verkeersbeleid
  • Autoverkeer
  • Fietsverkeer
  • Openbaar vervoer

Relevante beleidskaders