Omschrijving programma

Het programma Samenleving omvat een breed spectrum aan onderwerpen. Het heeft betrekking op samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op onderwijs, werk & inkomen, werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is gericht op alle inwoners van alle leeftijden.

Hoofddoel van het programma Samenleving (en het Programma Sociale Kracht 2017-2020) is 'Iedereen doet mee' (participatie);

Alle Houtenaren hebben een veilige plek om te leven, kunnen een zinvol bestaan leiden en nemen naar vermogen volwaardig deel aan de maatschappij.

De vijf subdoelen zijn:

 1. Mensen in Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun eigen huishouden.
 2. Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving.
 3. Mensen in Houten kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving.
 4. Mensen in Houten steunen elkaar en zetten zich in voor hun omgeving.
 5. Mensen in Houten hebben gelijke kansen op gezondheid.

Binnen het Programma Sociale Kracht ligt de focus op:
a.   Integrale sturing op een aantal complexe inhoudelijke thema’s
Het gaat daarbij om thema’s, over de verschillende decentralisaties en leefgebieden heen, waar verschillende systeemwerelden elkaar treffen, die verschillende soorten interventies vereisen en die meerdere jaren in beslag nemen. In het programma Sociale Kracht zijn deze thema's in de volgende vijf programmalijnen ondergebracht:

 • Meedoen naar Vermogen
 • Passend zelfstandig wonen
 • Voorkomen is beter
 • Samen sterk
 • Integrale arrangementen

b.   Integrale sturing op een aantal randvoorwaarden
Veel ontwikkelopgaves waar we nu aan werken, gaan in feite over het creëren van randvoorwaarden:

 • Leidende principes voor het handelen (zo zijn onze manieren)
 • Inrichtingsprincipes (zo hebben we het georganiseerd)
 • Financiële keuzes en bekostiging  
 • Effectmeting

De uitdaging is, om een lokaal netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning te ontwikkelen, waarmee inwoners thuis nabij op alle leefgebieden (welzijn, ondersteuning, werk, inkomen, wonen, etcetera) op maat worden geholpen tegen minder kosten.
Dat vereist een transformatie van het zorglandschap, waarbij 2e lijnszorg en ondersteuning meer 'van de bossen naar de buurten' wordt gebracht en ontschot georganiseerd is.

De veranderopgave in de ondersteuningsstructuur voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:

 • Versterking van de 0e lijn gericht op preventie:
 • Doorontwikkeling van de scharnierfunctie van de 1e lijn:
  een integrale werkwijze binnen de 1e lijn
  soepele op- en afschaling tussen 0e, 1e en 2e lijn
  ontschotte arrangementen
 • Vergroten van de effectiviteit en efficiency in de 2e lijn:
  afbouw en ambulantisering van de residentiële zorg
  ontwikkeling nieuwe woon-zorgconcepten
  versterking pleegzorg.

In de Monitor Sociale Kracht wordt de indicator 'sociale kracht van het collectief van burgers' bepaald door zeven componenten. Deze hebben betrekking op enerzijds de omgeving waarin men leeft (leefbaarheid, veiligheid en collectieve zelfredzaamheid) en anderzijds op de eigen situatie en deelname aan de maatschappij (participatie, zelfredzaamheid, financiële zelfredzaamheid en de mate van eenzaamheid). Hiermee kan deze indicator dienen, als (overkoepelende) effectindicator, gerelateerd aan het hoofddoel van het programma Samenleving. In de deelprogramma's komen de onderliggende (specifieke) indicatoren terug.

Omdat de Monitor Sociale Kracht een instrument in ontwikkeling is, heeft in 2016 een aanpassing plaatsgevonden in de berekeningswijze van een aantal indicatoren. Om toch een vergelijking in de tijd mogelijk te maken wordt - indien van toepassing - zowel het ‘oude’ cijfer als het ‘nieuwe’ cijfer gegeven in de tabellen met effectindicatoren.

Effectindicator:

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2014

2015

2016

2017

2018

1

Sociale Kracht.

MSK (score 1-10

Nieuw 7,5 / Oud 7,6

X

Nieuw 7,6 / Oud 7,7

X

X

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 48.856.501,00 42,20 %
Baten € 11.056.976,00 9,77 %

Deelprogramma’s

Het programma Samenleving bestaat uit de volgende deelprogramma's:

 • Toegang en Transformatie
 • Jeugd en Onderwijs
 • Wmo
 • Werk
 • Inkomen
 • Sport en Gezondheid
 • Kunst en Cultuur

  Deze indeling in deelprogramma’s is nog sectoraal ingestoken, terwijl de doelen van het Programma Sociale Kracht dwars door de sectoren heen lopen. Het deelprogramma Toegang en Transformatie is daarom als verbindend element toegevoegd. De vijf subdoelen van het Programma Sociale Kracht komen daarom op onderdelen in verschillende hoofdstukken terug.

Relevante beleidskaders