Omschrijving programma

 
Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen. In de loop der jaren is niet alleen het inwonertal gegroeid (naar bijna 50.000); dat geldt ook voor de hoeveelheid voorzieningen, waar veel mensen met plezier gebruik van maken.

De gemeente draagt bij aan het nòg verder verbeteren van onze omgeving. De gemeente is hierin een belangrijke speler, maar dat zijn andere partijen net zozeer:

 • ondernemers, in al hun verschijningsvormen, die bijdragen aan de economische vitaliteit van onze gemeente. Specifiek de commerciële voorzieningen (inclusief horeca) worden in dit programma belicht;
 • burgers die met initiatieven komen, bijvoorbeeld op het vlak van recreatie of milieu/duurzaamheid;
 • vrijwilligers die zich inzetten, bijvoorbeeld voor het behoud van onze monumenten en cultuurgeschiedenis;
 • professionele organisaties, zoals de woningbouwcorporaties die inspelen op (veranderende) behoeftes op het gebied van wonen;
 • al degenen die hun steentje bijdragen, maar hier niet met naam en toenaam worden genoemd.

Er is veel in beweging:

Wonen
Op het gebied van wonen wordt Houten Vinex afgebouwd. Daarnaast wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van locaties binnen de bestaande bebouwing, die hun functie hebben verloren. Deze krijgen een woonfunctie.

Bij de samenstelling van het nieuwe woningaanbod zijn de doelstellingen uit de Woonvisie een belangrijk uitgangspunt.

Daarbij maken de gemeente en Viveste (prestatie-)afspraken om het woningaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte. Het omzetten van leegstaande kantoorpanden naar wooneenheden biedt kansen om relatief snel grote resultaten te boeken.

Op de woningmarkt bestaat spanning tussen vraag en aanbod in het segment van de middeldure huur. Dit krijgt daarom ook specifieke aandacht binnen de prestatie-afspraken. Ook wordt onderzocht wat de verdere mogelijkheden zijn om in dit segment het aanbod te vergroten. In 2018 wordt een eerste stap gezet met de realisatie van 25 woningen in de middeldure huur/vrije sector.

Commerciële voorzieningen
Ook al ligt de economische crisis achter ons, de noodzaak blijft om de economische vitaliteit van Houten te bewaken en te verbeteren. Nu internetshoppen niet meer weg te denken is, zijn extra inspanningen nodig om de winkelgebieden in Houten aantrekkelijk en vitaal te houden. Ook het op de kaart zetten van de horeca in Houten, voor zowel de eigen inwoners als bezoekers, is van belang.
Winkels en horeca kunnen elkaar goed versterken. Horeca draagt bij aan het vergroten van de belevingswaarde van een winkelcentrum bijvoorbeeld.
Concreet gaan we in 2018 de mouwen opstropen en (verder) uitvoering geven aan de retailvisie en aan het horecabeleid. Daarbij wordt de herontwikkeling van het winkelcentrum Het Rond afgerond, leegstand teruggedrongen en het traject van de zogenaamde 'kansenkaart' Het Rond ingezet.

Leefomgeving
De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving. Deze heeft niet alleen een praktische functie voor bijvoorbeeld verkeer, maar nodigt ook meer en meer uit tot ontmoeting, sporten en bewegen. Ook wordt bij de inrichting van de openbare ruimte steeds meer gelet op ecologie (bijvoorbeeld beplanting die vriendelijk is voor bijen en vlinders). Zonder dat het iedereen opvalt is duurzaamheid een steeds vanzelfsprekender onderdeel bij het beheer van de openbare ruimte: van wadi's (verlaagde groenzones) voor de opvang van regenwater, tot energiezuinige led-lampen in de straatlantaarns tot het gebruik van gerecycled asfalt.

Gebiedsontwikkeling
Na vaststelling van het Programma Ruimte in 2017 kan in 2018 volop worden ingezet op de uitvoering ervan. Er is sprake van een grote dynamiek op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in Houten.
Deels gaat het om afbouw van Houten Vinex, deels om inbreidingslocaties, deels om andersoortige ruimtelijke ontwikkelingen zoals ontwikkeling van de forten.

Duurzaamheid & energietransitie
Het programma Duurzaam Houten ligt op koers: in 2016 en 2017 is veel in gang gezet wat de komende periode tot resultaten zal leiden. Denk aan verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, circulair inkopen, ontstening van de buitenruimte en beleid voor openbare oplaadpunten. Hier gaan we in 2018 mee door. Tegelijkertijd staat 2018 in het teken van het afronden van het programma en vormgeven van een vervolg. Voor de periode 2019 en verder zal een Houtens Klimaatplan opgesteld worden.

Duurzaamheid is verweven met vele activiteiten van de gemeente. Waar een duidelijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen uit het Programma Duurzaam Houten, is dit aangeduid met een icoontje. Eén voor elke inhoudelijke pijler van het programma: energie (oranje), kringlopen (blauw), groen & klimaatadaptatie (groen) en duurzame mobiliteit (rood).

Landschap & recreatie
De inzet op landschap is beperkt in middelen en activiteiten. Met de beperkte middelen geeft de gemeente (op verzoek) gratis adviezen over beplanting die een meerwaarde heeft voor landschap of ecologie.

Op het terrein van recreatie is sprake van een enorme activiteit aan initiatieven in verschillende fases van ontwikkeling.

Cultuurhistorie & archeologie
Cultuurhistorie en archeologie zijn belangrijke dragers van de geschiedenis. Zij kunnen bijdragen aan
een collectieve identiteit en aan het vergroten van de band die burgers met de gemeente hebben.
Daarom willen we archeologisch- en cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren op
deskundige wijze behouden en beschermen. Daardoor kunnen deze een functie blijven vervullen en
de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Ook willen we het draagvlak vergroten voor, en werken
aan kennisvermeerdering over cultuurhistorie en archeologie in de Houtense samenleving.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 41.093.505,00 35,49 %
Baten € 32.907.047,00 29,08 %

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

 • Wonen
 • Commerciële voorzieningen
 • Leefomgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Duurzaamheid & energietransitie
 • Landschap en recreatie
 • Cultuurhistorie en archeologie

Relevante beleidskaders