Programma, deelprogamma en product

Programma

Begroting 2018

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

00.

Samenleving

Deelprogramma

00.01

Toegang & transformatie

00.01.01

Sociale basisvoorzieningen

565.922

-565.922

00.01.02

Eerstelijns ondersteuning

2.659.573

-2.659.573

Totaal deelprogramma

00.01

Toegang & transformatie

3.225.495

-3.225.495

Deelprogramma

00.02

Jeugd en onderwijs

00.02.01

Sociale basisvoorzieningen

442.067

-442.067

00.02.02

Eerstelijns ondersteuning

340.173

-340.173

00.02.03

Tweedelijns ondersteuning

9.103.862

-9.103.862

00.02.04

Bescherming en veiligheid

00.02.05

Eigen bijdrage

00.02.06

Leerlingenvervoer

745.560

534

-745.026

00.02.07

Instandhouding onderwijs en scholen

3.120.519

131.438

-2.989.081

00.02.08

Leerplicht

342.477

52.981

-289.496

00.02.10

Lokaal onderwijsbeleid

772.157

202.058

-570.099

Totaal deelprogramma

00.02

Jeugd en onderwijs

14.866.815

387.011

-14.479.804

Deelprogramma

00.03

Wmo

00.03.01

Sociale basisvoorzieningen

4.133.317

903.200

-3.230.117

00.03.02

Eerstelijns ondersteuning

12.321

-12.321

00.03.03

Tweedelijns ondersteuning

5.234.302

132.694

-5.101.608

00.03.04

Bescherming en veiligheid

46.251

-46.251

00.03.05

Eigen bijdragen

9.358

451.590

442.232

Totaal deelprogramma

00.03

Wmo

9.435.549

1.487.484

-7.948.065

Deelprogramma

00.04

Werk

00.04.03

Tweedelijns ondersteuning

1.198.997

-1.198.997

00.04.04

Werk en Participatie

89.887

56.993

-32.894

00.04.05

Marketing en acquisitie

211.967

254.411

42.444

Totaal deelprogramma

00.04

Werk

1.500.851

311.404

-1.189.447

Deelprogramma

00.05

Inkomen

00.05.03

Sociale basisvoorziening jeugd

420.664

75.528

-345.136

00.05.04

Informele ondersteuning

238.199

-238.199

00.05.06

Participatiewet algemeen

1.733.732

-1.733.732

00.05.07

Participatiewet inkomensdeel

7.722.680

7.085.624

-637.056

00.05.08

Armoedebeleid

1.252.497

77.010

-1.175.487

Totaal deelprogramma

00.05

Inkomen

11.367.772

7.238.162

-4.129.610

Deelprogramma

00.06

Sport & gezondheid

00.06.01

Gezondheidsbeleid

1.953.024

-1.953.024

00.06.03

Sport

4.024.970

1.397.686

-2.627.284

Totaal deelprogramma

00.06

Sport & gezondheid

5.977.994

1.397.686

-4.580.308

Deelprogramma

00.07

Kunst en cultuur

00.07.01

Kunst en cultuur

2.288.391

235.229

-2.053.162

Totaal deelprogramma

00.07

Kunst en cultuur

2.288.391

235.229

-2.053.162

Deelprogramma

00.99

Programmabrede kosten

00.99.01

Programma Samenleving programmabrede kosten

193.634

-193.634

Totaal deelprogramma

00.99

Programmabrede kosten

193.634

-193.634

Totaal programma

00.

Samenleving

48.856.501

11.056.976

-37.799.525

02.

Duurzaam

Deelprogramma

02.01

Woningen

02.01.01

Woningbouw

144.706

13.001

-131.705

02.01.02

Woonruimteverdeling

115.359

2.077

-113.282

Totaal deelprogramma

02.01

Woningen

260.065

15.078

-244.987

Deelprogramma

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

02.02.01

Commerciële voorzieningen en horeca

545.508

241.806

-303.702

Totaal deelprogramma

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

545.508

241.806

-303.702

Deelprogramma

02.03

Leefomgeving

02.03.01

Speelvoorzieningen

416.504

55.253

-361.251

02.03.02

Groenvoorzieningen

1.907.208

-1.907.208

02.03.03

Verlichting

851.372

151.461

-699.911

02.03.04

Wijkgericht samenwerken

193.310

-193.310

02.03.05

Straatreiniging

944.677

367.937

-576.740

02.03.06

Riolering

2.102.348

2.347.432

245.084

02.03.07

Begraafplaatsen

111.735

155.332

43.597

02.03.08

Straatmeubilair

128.130

6.621

-121.509

02.03.09

Kabels en leidingen

89

-89

Totaal deelprogramma

02.03

Leefomgeving

6.655.373

3.084.036

-3.571.337

Deelprogramma

02.04

Gebiedsinrichting

02.04.01

Ontwikkelingsvisie macroniveau

24.056.063

23.835.592

-220.471

02.04.02

Planontwikkeling mesoniveau

502.774

11.721

-491.053

02.04.03

Toetsing en toezicht microniveau

1.749.013

751.245

-997.768

Totaal deelprogramma

02.04

Gebiedsinrichting

26.307.850

24.598.558

-1.709.292

Deelprogramma

02.05

Duurzaamheid & energietransistie

02.05.01

Afvalinzameling

4.215.368

4.582.673

367.305

02.05.02

Bodem en bouwstoffen

44.711

-44.711

02.05.03

Geluid

90.044

1.662

-88.382

02.05.04

Lucht

8.223

-8.223

02.05.05

Mobiliteit en energie

02.05.07

Wet milieubeheer

849.399

1.109

-848.290

02.05.08

Educatie en communicatie

191.271

-191.271

02.05.09

Milieuprojecten

299.599

-299.599

Totaal deelprogramma

02.05

Duurzaamheid & energietransistie

5.698.615

4.585.444

-1.113.171

Deelprogramma

02.06

Landschap en recreatie

02.06.01

Landschap

130.969

-130.969

02.06.02

Recreatie

250.463

13.085

-237.378

Totaal deelprogramma

02.06

Landschap en recreatie

381.432

13.085

-368.347

Deelprogramma

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

02.07.01

Monumenten

199.852

-199.852

02.07.02

Cultuurhistorie

577.679

369.040

-208.639

02.07.03

Archeologie

97.613

-97.613

Totaal deelprogramma

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

875.144

369.040

-506.104

Deelprogramma

02.99

Programmabrede kosten

02.99.01

Programma Duurzaam programmabrede kosten

369.518

-369.518

Totaal deelprogramma

02.99

Programmabrede kosten

369.518

-369.518

Totaal programma

02.

Duurzaam

41.093.505

32.907.047

-8.186.458

03.

Bereikbaar

Deelprogramma

03.01

Verkeersbeleid

03.01.01

Beleid en advies (verkeer)

82.523

14.766

-67.757

Totaal deelprogramma

03.01

Verkeersbeleid

82.523

14.766

-67.757

Deelprogramma

03.02

Autoverkeer

03.02.01

Wegeninfrastructuur

29.807

-29.807

03.02.02

Wegen

2.520.388

18.009

-2.502.379

03.02.03

VRI's

149.612

-149.612

03.02.04

Bewegwijzering (wegen)

84.573

-84.573

03.02.05

Parkeren

23.243

15.151

-8.092

03.02.06

Civieltechnische kunstwerken

383.463

-383.463

Totaal deelprogramma

03.02

Autoverkeer

3.191.086

33.160

-3.157.926

Deelprogramma

03.03

Fietsverkeer

03.03.01

Fietsinfrastructuur

82.964

-82.964

03.03.02

Onderhoud fietspaden en voorzieningen

03.03.03

Fietsenstallingen

607.223

485.492

-121.731

Totaal deelprogramma

03.03

Fietsverkeer

690.187

485.492

-204.695

Deelprogramma

03.04

Openbaar vervoer

03.04.01

Vervoersbedrijven

10.652

-10.652

Totaal deelprogramma

03.04

Openbaar vervoer

10.652

-10.652

Deelprogramma

03.99

Programmabrede kosten

03.99.01

Programma Bereikbaar programmabrede kosten

Totaal deelprogramma

03.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

03.

Bereikbaar

3.974.448

533.418

-3.441.030

04.

Veilig

Deelprogramma

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

04.01.01

Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding

630.721

123.173

-507.548

04.01.02

Openbare orde

442.232

220.070

-222.162

Totaal deelprogramma

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.072.953

343.243

-729.710

Deelprogramma

04.02

Fysieke veiligheid

04.02.01

Verkeersveiligheid

47.573

11.554

-36.019

04.02.02

Brandweerzorg

2.373.543

-2.373.543

04.02.03

Externe veiligheid

22.098

-22.098

Totaal deelprogramma

04.02

Fysieke veiligheid

2.443.214

11.554

-2.431.660

Deelprogramma

04.03

Crisisbeheersing

04.03.01

Beleid en preventie

91.150

-91.150

Totaal deelprogramma

04.03

Crisisbeheersing

91.150

-91.150

Deelprogramma

04.99

Programmabrede kosten

04.99.01

Programma Veilig programmabrede kosten

95.000

-95.000

Totaal deelprogramma

04.99

Programmabrede kosten

95.000

-95.000

Totaal programma

04.

Veilig

3.702.317

354.797

-3.347.520

05.

Betrokken

Deelprogramma

05.01

Politiek en bestuur

05.01.01

Raad

905.141

-905.141

05.01.02

College

1.580.512

1.416

-1.579.096

Totaal deelprogramma

05.01

Politiek en bestuur

2.485.653

1.416

-2.484.237

Deelprogramma

05.02

Dienstverlening

05.02.01

Publiekszaken

1.740.524

869.025

-871.499

Totaal deelprogramma

05.02

Dienstverlening

1.740.524

869.025

-871.499

Deelprogramma

05.99

Programmabrede kosten

05.99.01

Programma Betrokken programmabrede kosten

05.99.02

Programma Betrokken mutaties reserves

Totaal deelprogramma

05.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

05.

Betrokken

4.226.177

870.441

-3.355.736

Totaal programma's

101.852.948

45.722.679

-56.130.269

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

A1.02.01

OZB woningen

325.958

7.313.715

6.987.757

A1.02.02

OZB niet-woningen

290.411

4.644.297

4.353.886

A1.02.03

Belastingen overig

4.355

336.567

332.212

A2.02.01

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

99.440

53.604.337

53.504.897

A3.02.01

Overhead

11.381.356

181.411

-11.199.945

A4.02.01

Treasury

189.911

107.251

-82.660

A6.02.01

Overige baten en lasten

1.442.703

1.242.491

-200.212

A7.02.01

Onvoorzien

61.251

-61.251

Totaal programma

Algemene dekkingsmiddelen

13.795.385

67.430.069

53.634.684

Totaal saldo baten en lasten

115.648.333

113.152.748

-2.495.585

Mutaties reserves

00.

Samenleving

1.172.175

1.172.175

02.

Duurzaam

1.275.000

868.169

-406.831

03.

Bereikbaar

2.750

2.750

04.

Veilig

95.000

95.000

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

929.849

2.698.256

1.768.407

Totaal mutaties reserves

2.204.849

4.836.350

2.631.501

Resultaat

117.853.182

117.989.098

135.916