Omschrijving programma

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Het motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’.

In haar programma voor 2014-2018 'Houten maken we samen' noemt het college Houten een relatief veilige gemeente. Op het gebied van sociale veiligheid blijkt dit zowel uit de criminaliteitscijfers als uit peilingen onder onze inwoners. De resultaten uit de Monitor Sociale Kracht van 2016 laten zien dat de gemiddelde inwoner van Houten zeer tevreden is over de woonomgeving (8,1), leefbaarheid (8,1) en veiligheid (8,0) in zijn eigen buurt. De inwoners gaven de veiligheid in de eigen buurt in 2014 een 7,8 en in 2012 was dit een 7,3. Deze stijgende lijn willen we de komende jaren vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen.  

Niet alle vormen van criminaliteit zijn zichtbaar. Er zijn vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waar slechts mondjesmaat zicht op bestaat. Denk daarbij aan vormen van georganiseerde drugscriminaliteit waarbij inwoners/bedrijven van Houten (soms onbewust) aan bijdragen door bijvoorbeeld een pand te verhuren. Op basis van het ondermijningsbeeld dat in opdracht van de burgemeester door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum georganiseerde criminaliteit is opgesteld, zal onder regie van de gemeente de aanpak van ondermijning worden verstevigd.

Op het gebied van fysieke veiligheid is Houten veilig. Er zijn relatief weinig (grote) branden en de laatste jaren zijn er weinig calamiteiten, rampen of crises geweest. Bedrijven met de hoogste veiligheidsrisico’s zijn niet aanwezig. De risicokaart laat wel zien dat er externe veiligheidsrisico’s zijn als het gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water. Daarmee blijft de kans op calamiteiten altijd aanwezig.

Veiligheid en de aantasting daarvan zijn dynamisch en grensoverschrijdend. Bij de zorg voor veiligheid zullen we blijven inspelen op de actualiteit en intensief samenwerken in de regio. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk speerpunt. De zorg voor veiligheid is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veel partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van hulpdiensten, maar ook om die van bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en inwoners.
De afgelopen jaren hebben ons getoond dat juist die gezamenlijke inzet en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid veel hebben geholpen bij het realiseren van relatief goede veiligheidscijfers.
Op die weg zullen we blijven doorgaan. Voor een veilige woon-, werk-, en leefomgeving in Houten.

Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente Houten luidt dat we samen met de partners een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid ontwikkelen én ten uitvoering brengen. In dat kader is in 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019 tot stand gebracht.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 3.702.317,00 3,20 %
Baten € 354.797,00 0,31 %

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Sociale veiligheid en openbare orde
  • Fysieke veiligheid
  • Crisisbeheersing

Relevante beleidskaders