In deze paragraaf behandelen wij de belangrijkste ontwikkelingen en uitgangspunten, tarieven en opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en rechten die we in Houten kennen. Ook de lokale belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid komen aan de orde.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017

Gemeentelijk beleid
Uitgangspunt voor de Onroerende-zaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting is een trendmatige aanpassing van de begrote opbrengst, dat wil zeggen een mutatie als gevolg van de algemene prijsontwikkeling conform de korte termijnraming van het CPB.
Voor 2018 leidt de trendmatige aanpassing van de begrote opbrengst tot een verhoging van 1,4%.
Voor de overige belastingen en heffingen geldt als uitgangspunt dat deze kostendekkend in de begroting worden verwerkt. Dit is conform de begrotingsrichtlijnen 2018 zoals die door de raad als onderdeel van de Perspectiefnota 2018 zijn vastgesteld.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort

Voor 2018 worden de volgende inkomsten verwacht. Ter vergelijking zijn cijfers uit voorgaande jaren opgenomen.

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017 1)

Begroting 2018 2)

% van de totale opbrengst

Onroerende-zaakbelastingen 

11.685.086

11.713.233

11.958.012

61,1%

Afvalstoffenheffing

3.146.350

3.424.339

3.468.399

17,9%

Rioolrecht

2.585.267

2.295.888

2.347.432

12,0%

Legesverordening

1.504.939

1.266.913

1.393.056

6,6%

Toeristenbelasting

182.382

163.749

166.041

0,9%

Hondenbelasting

161.338

161.672

170.526

0,8%

Lijkbezorgingsrechten

135.134

133.117

140.610

0,7%

Marktgelden

1.700

3.245

3.298

0,0%

Totale opbrengst

19.402.196

19.162.156

19.647.374

100,0%

1) Stand na 1e Bestuursrapportage 2017

2) Raming is inclusief areaaluitbreiding, inbreiding en herprogrammering.

De verdeling van de inkomsten uit lokale heffingen voor de gemeente Houten ziet er voor 2018 als volgt uit:

Lokale lastendruk

In onderstaande tabel wordt de verwachte lokale lastendruk in Houten in 2018 weergegeven. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Voor de berekening van de onroerend-zaakbelasting is uitgegaan van een trendmatige aanpassing van het tarief.

Lokale lastendruk

  bedragen x 1€

Omschrijving

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing

198,72
122,04

183,60
123,00

196,68
*) 110,16

196,92
111,60

Totaal gebruiker

320,76

306,60

306,84

308,52

OZB eigenaar

352,22

367,40

361,57

366,63

Totaal eigenaar/gebruiker

672,98

674,00

668,41

675,15

*) Lager tarief als gevolg van het uitvoeren van motie 006-2015 naar aanleiding van het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019 waarbij € 200.000 lastenverlichting is doorgevoerd op de rioolheffing.

Om een beeld te geven van hoe de lokale lasten zich vanaf 2015 hebben ontwikkeld zijn hieronder de tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing en ozb/eigenaar grafisch weergegeven.

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, staat de gemeente Houten op de 100e plaats (€ 687). In 2016 was dit de 92e plaats. Provinciaal staat Houten op de 7e plaats (2016: 7e).
In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2017 opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten hh Coelo

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente (Littenseradiel)

487

71%

1

Gemeente Houten

687

100%

100

Landelijk duurste gemeente (Wassenaar)

1211

176%

398

Provinciaal goedkoopste gemeente (Veenendaal)

379

84%

1

Gemeente Houten

687

100%

7

Provinciaal duurste gemeente (De Bilt)

929

135%

26

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde relevante BBV-indicatoren binnen het taakveld  'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2014

2015

2016

2017

2018

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

544

546

554

561

X*

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

680

678

681

687

X*

Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 (BBV)

CBS

261

251

254

X*

X*

*Gegevens CBS voor 2017 en 2018 nog niet beschikbaar en voor Ceolo 2018.
 
Kostenonderbouwing gemeentelijke heffingen

Voor de rioolheffing en de afvalheffing volgen hieronder de verplichte kostenonderbouwing:

Berekening van kostendekkendheid riolen

2018

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

-1.948.647

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

0

Netto kosten taakveld

-1.948.647

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

245.084

BTW

-153.701

Totale kosten

-2.347.432

Opbrengst heffingen

2.347.432

Dekking

100%

Berekening van kostendekkendheid afval

2018

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

-3.748.928

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

1.114.274

Netto kosten taakveld

-2.634.654

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

-367.305

BTW

-466.440

Totale kosten

-3.468.399

Opbrengst heffingen

3.468.399

Dekking

100%

Kwijtscheldingsbeleid

Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan alleen kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zeer uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

In onderstaande tabel zijn de totaalbedragen van de verleende en verwachte kwijtschelding opgenomen:

Bedragen x € 1

Heffingsjaar

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Kwijtgescholden bedrag

167.587

141.145

138.743

141.070

De beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken is met de uitplaatsing van Belastingen met ingang van 1 januari 2015 overgegaan naar de BghU.