In dit financieel perspectief wordt de uitkomst van de begroting 2018 en de meerjarenraming
2019 – 2021 behandeld. Allereerst geven wij het totaaloverzicht van het meerjarenperspectief
2018 – 2021. In het verlengde daarvan zullen wij een inhoudelijke toelichting geven. Tevens wordt aandacht besteed aan de standen en het verloop van de reserves en de voorzieningen. De berekeningen zijn gebaseerd op de geactualiseerde kerngegevens, waarvan u aan het einde van dit hoofdstuk een overzicht aantreft.

Meerjarige financiële ontwikkeling 2018 - 2021

Financiële ontwikkelingen na vaststelling perspectiefnota 2018
De door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten zijn de basis voor de opstelling van de begroting. Deze kaders zijn opgenomen in de perspectiefnota 2018 waarover de raad op 6 juli 2017 het volgende heeft besloten:

1. De perspectiefnota 2018 als beleids- en financieel kader vast te stellen en daarmee:

 • De financiële effecten van de perspectiefnota 2018 te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021.
 • Voor de uitwerking van nieuwe wettelijke verplichtingen en door de raad vastgestelde visiedocumenten de volgende bedragen (totaal € 2,94 miljoen) te onttrekken aan de algemene beklemde reserve. Dit betreft:
 1. € 75.000 voor het Houtens aandeel in de kosten van de regionale projectleider 'Omgevingsvisie Kromme Rijn'. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Fonds Buitengebied.
 2. € 135.000 voor de uitvoering van het project Hollandse Waterlinie. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Fonds Buitengebied.
 3. € 1.000.000 voor de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Fonds Buitengebied.
 4. € 50.000 (2018: € 25.000 en 2019: € 25.000) voor identiteitsversterkende evenementen in het kader van citymarketing. Dit bedrag toe te voegen aan het budget Citymarketing.
 5. € 50.000 om samen met de Houtense samenleving een Klimaatplan op te stellen. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Toekomstfonds.
 6. € 20.000 (2018: € 10.000 en 2019: € 10.000) om samen met inwoners en het culturele veld projecten te ontwikkelen die de Houtense identiteitverbeelden. Dit bedrag toe te voegen aan het budget Cultuur.
 7. € 1.200.000 voor tijdelijke versterking van de formatie op verschillende beleidsterreinen. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.
 8. € 25.000 in 2018 voor de ontwikkeling van het Houtens mediacentrum. Dit bedrag toe te voegen aan het budget Lokale media.
 9. € 385.000 om het fundament onder het informatiebeleid en dienstverlening op orde te brengen. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.
 • De inzet van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling te continueren t/m 2019.
 • De begrotingsrichtlijnen 2018 vast te stellen.

De uitkomst van de begroting 2018 is als volgt:
                       bedragen  x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Totaal saldo van baten en lasten

-2.496

-303

924

986

Mutaties reserves

2.632

928

34

33

Geraamd resultaat

136

625

958

1.019

In onderstaande tabel worden de begrotingssaldi na resultaatbestemming voor de begroting 2018
en de ramingen voor de jaren 2019 tot en met 2021 gepresenteerd.

Meerjarenbegroting 2018 – 2021
                       bedragen  x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Prognose financieel meerjarenperspectief 2018-2021 perspectiefnota 2018

50

300 

750 

900 

Financiële ontwikkelingen na de vaststelling van de perspectiefnota 2018:

- Algemene uitkering

14

38

38

38

- Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid)

58

62

39

60

- Opbouw begroting/ overige(inclusief afrondingen)

111

322

368

258

- Onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar (3x O)

-97

-97

-237

-237

Uitkomst Financiële ontwikkelingen na de vaststelling van de perspectiefnota 2018

86

325

208

119

Begrotingssaldo ( gerealiseerd resultaat)

136

625

958

1.019

Algemene uitkering op basis van meicirculaire 2017
De mutatie van de algemene uitkering op basis van meicirculaire 2017 is reeds meegenomen in de perspectiefnota 2018. Het hierboven vermelde bedrag betreft alleen afrondingsverschillen t.o.v. deze perspectiefnota.

Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid)
Dit betreft aanpassingen van budgetten gemeenschappelijke regelingen (RUD, GGDrU, BghU en WIL, welke los van de begrotingsrichtlijnen niet systematisch met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd worden. De begrote bedragen worden overgenomen uit de door hun ingediende begrotingen. Deze begrotingen komen tot stand op basis van een prijs x hoeveelheidformule. Daarnaast worden de leges burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen) op basis van geactualiseerde hoeveelheden x prijs aangepast.

Opbouw begroting/ overige (inclusief afrondingen)
Hier betreft het o.a. budgetaanpassingen, welke ontstaan door actualisatie van de staat van investeringen met de daaruit voortvloeiende gewijzigde rente- en afschrijvingslasten, actualisatie van de kosten financiering op basis van aangetrokken leningen en gewijzigde rente- en afschrijvingslasten. Daarnaast hebben diverse andere actualisaties tot budgetaanpassingen geleid. Een hiervan is het beschikbaar stellen van een budget van € 100.000(structureel) ten behoeve van nieuw te ontwikkelen beleid 2018.

Onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar (3x O)
Hier vinden budgetaanpassingen plaats op basis van het 3x O- principe, zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2018. Deze aanpassingen worden alleen verwerkt als deze voldoen aan dit principe en dus onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar zijn. Voordat deze opgenomen worden vindt toetsing aan dit principe plaats. Het betreft hier het effect van de niet gerealiseerde taakstelling aanbesteding van de groenbestekken vanaf 2020 en de afboeking van de taakstelling intergemeentelijke samenwerking nu de ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede definitief niet doorgaat.

Reserves en voorzieningen 2018 - 2021

In de tabel hieronder wordt de prognose van het verloop van de vrije algemene reserve per 1 januari van het betreffende jaar weergegeven. De provinciale norm voor de vrije algemene vrije reserve is € 50 per inwoner (€ 2.472.000 in 2018). De vrije algemene reserve moet worden afgezet tegenover de in deze begroting opgenomen gekwantificeerde en niet gekwantificeerde risico’s. Zie hiervoor de paragraaf Weerstandsvermogen.

Prognose omvang vrije algemene reserve     

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Stand per 1 januari 2017

2.651

Mutaties:

Resultaat jaarrekening 2016 (gedeeltelijk t.b.v. overlopende budgetten, grootste deel € 1.190.368 naar bestemmingsreserve economische crisis)

124

Onttrekking overlopende budgetten 2016 naar 2017

-124

Stand per 1 januari 2018

2.651

Mutaties:

Begrotingssaldo 2017 (Wordtop basis van begroting 2017 onttrokken aan de bestemmingsreserve economische crisis. Indien werkelijk een overschot dan wordt dit teruggestort in de bestemmingsreserve economische crisis)

-

Stand per 1 januari 2019

2.651

Mutaties:

Begrotingssaldo 2018

136

Stand per 1 januari 2020

2.787

Mutaties:

Begrotingssaldo 2019

625

Stand per 1 januari 2021

3.412

Mutaties:

Begrotingssaldo 2020

958

Stand per 1 januari 2022

4.370

Mutaties:

Begrotingssaldo 2021

1.019

Stand per 1 januari 2023

5.389

De in de begroting 2018 opgenomen mutaties in de reserves zijn als volgt samengesteld:
Mutaties reserves   
                          bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Beklemde algemene reserve

1.170

770

Concernweerstandsvermogen Grondexploitaties

1.000

Bestemmingsreserve Archeologie

15

15

15

15

Bestemmingsreserve Initieel onderhoud Openbaar gebied

17

3

3

3

Bestemmingsreserve riolering 4 Efficiencyoverschot

10

6

6

Bestemmingsreserve extra afschrijving Cultuurcentrum

29

29

29

29

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

850

893

735

735

Bestemmingsreserve BOR

15

15

15

15

Bestemmingsreserve ICT Werk en inkomen Lekstroom

55

Bestemmingsres. Programma Transities in Samenhang

1.058

208

Toekomstfonds

50

454

Fonds Buitengebied*

1.210

137

Bestemmingsreserve ICT Regionale Uitvoeringsdienst

79

80

-1

Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel

8

8

8

8

Bestemmingsreserve ICT Regionaal historisch centrum

1

1

Totaal begroting

2.204

4.836

840

1.768

21

55

22

55

* Indien de raad op 10 oktober 2017 besluit tot het instellen van een bestemmingsreserve ’Mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk’ wordt er € 1,0 miljoen overgeboekt uit het Fonds Buitengebied naar deze nieuwe bestemmingsreserve. Zie ook de perspectiefnota 2018.

(Geprognosticeerde) standen reserves* en voorzieningen per 1 januari (peildatum begroting)
                          bedragen x  € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Vrije algemene reserve

2.651

2.651

2.651

2.651

Beklemde algemene vrije reserve

23.710

22.405

21.770

21.770

Concernweerstandsvermogen grondexploitaties

6.609

5.609

5.609

5.609

Bestemmingsreserves algemene dienst

9.364

9.359

8.952

8.668

Voorzieningen algemene dienst

9.226

9.753

10.540

10.603

Voorzieningen grondexploitatie

2.196

2.196

2.196

2.196

Totaal begroting exclusief saldo 2017 en volgende jaren

53.756

51.972

51.718

51.497

Saldo begroting 2017

-

Saldo begroting 2018 jaarsnede 2018

136

136

Saldo begroting 2018 jaarsnede 2019

625

Totaal begroting

53.756

51.972

51.854

52.258

* Het betreft hier geprognosticeerde standen van de reserves omdat de gelden via stortingen in de reserves, die bij de perspectiefnota 2018 beschikbaar gesteld zijn en geraamd zijn. Aangezien de uitgaven nog eerst onderbouwd moeten worden middels concrete voorstellen, zijn deze alleen nog niet bij alle reserves al begroot. Wel zijn deze gefaseerd verwerkt als onttrekkingen  in de bovenvermelde standen van de reserves.

In het laatste kwartaal van 2017 wordt de nu geldende notitie reserves en voorzieningen 2013 geactualiseerd. Deze actualisatie heeft geen gevolgen voor de wijze waarop de mutaties op reserves en voorzieningen in de begroting 2018 zijn verwerkt.

Voorgenomen investeringen 2018 - 2021

Conform de regelgeving van het BBV dient er in een begroting aandacht te worden besteed aan de Investeringen. In de financiële verordening is daarover opgenomen dat van de nieuwe investeringen het benodigde krediet wordt opgenomen en van de vervangingsinvesteringen een totaalbedrag. Voor 2018 zijn de volgende investeringen voorzien:

Vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen € 1.694.329

Termijn
afschrijving

Methode

Computerapparatuur raad

€    20.012

  4

Lineair

Computerapparatuur raad(Ipads)

€    19.003

  4

Lineair

Afvalcontainer vrachtauto (6)

€    14.849

11

Lineair

Kleine veegmachine Hako

€  120.000

  8

Lineair

Borstelmachine LM Track

€  100.000

  8

Lineair

Minigraver begraafplaatsen

€    25.000

11

Lineair

KAS4all (software)

€    19.157

  6

Lineair

PIV4all migratie deel 2018(software)  

€  113.649

  6

Lineair

Wb interface Mycorsa Webaccess(software)

€      2.698

  6

Lineair

Milieu (software GISVG Milieu)

€      4.376

  6

Lineair

Bouwvergunningen (software GISVG-AVR)

€      4.376

  6

Lineair

DDS4all (software) deel doorgeschoven naar 2018

€    17.406

  5

Lineair

Gedeelte 2010 Covert-wawo/Microstation VGI (2x) Omega

€      5.397

  6

Lineair

Archiefstellingen kluis (full space stelling) + uitbreiding 2007

€    25.876

21

Lineair

Meubilair foyer

€    27.687

15

Lineair

ICT 3de fase 2011

€  163.948

  6

Lineair

Hardware ICT 2de fase(5 jr afschr.)

€  256.169

  5

Lineair

Hardware ICT 3de fase(5 jr afschr.)

€    72.804

  5

Lineair

Hardware ICT 3de fase(6 jr afschr.)

€  142.929

  6

Lineair

Hardware ICT 4de fase(5 jr afschr.)

€  107.327

  5

Lineair

Hardware ICT 4de fase(11 jr afschr.)

€    31.378

11

Lineair

Telefooncentrale bekabeling

€  204.311

11

Lineair

Lias Enterprise(software)

€    24.286

  6

Lineair

TIM(software)

€      9.499

  6

Lineair

Fis4all basis(software)

€    85.849

  6

Lineair

Mobiele telefoons

€    35.384

  4

Lineair

PDA's

€    40.959

  3

Lineair

Vervangingsinvesteringen sportvelden € 37.754                         

Termijn
afschrijving

Methode

VV 't Goy veld 3 normaal gras

€    37.754

15

Lineair

Investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) worden niet via deze financiële begroting geautoriseerd, maar separaat ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Incidentele baten en lasten 2018 - 2021

Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten.
In de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021 gaat het om de volgende posten:

Buiten deze incidentele posten zijn in de begroting ook ramingen verwerkt waarvoor niet elk jaar hetzelfde bedrag is opgenomen bijvoorbeeld verkiezingen. Bij dit budget is het budget afhankelijk van het aantal te houden verkiezingen in een bepaald jaar.

Kerngegevens 2018 - 2021