Wat mag het kosten?

bedragen x € 1

Programma

Begroting 2018

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Overhead

11.381.356

181.411

-11.199.945

Onvoorzien

61.251

-61.251

Overige baten en lasten

1.578.619

1.242.491

-336.128

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

99.440

53.604.337

53.504.897

Lokale heffingen

620.724

12.294.579

11.673.855

Saldo financieringsfunctie

189.911

107.251

-82.660

Saldo van baten en lasten programma

13.931.301

67.430.069

53.498.768

Mutaties reserves

929.849

2.698.256

1.768.407

Totaal resultaat programma

14.861.150

70.128.325

55.267.175

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:

  • Rekening 2016
  • Begroting 2017 primitief.
  • Begroting 2017 (na wijziging).
  • Begroting 2018

In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.